Европейският земеделски фонд за развитие на селски райони:

Европа инвестира в селските райони

Обектът: Предприятие за съхранение и преработка на етерично-маслени, технически, маслодайни и житни, култури се намира в ПИ с ИД 03647.200.1, – в землището на с. Беломорци, Общ. Омуртаг.

Предназначението на предприятието е за преработка основно на кориандър и слънчоглед. Част от съществуващите в момента сгради се ремонтират, реконструират и сменят предназначението си за целите на проекта.

Основна дейност: Производство, опаковане и търговия с обелени слънчогледови семена и странични продукти (натрошени обелени слънчогледови семeна). Производство, пакетиране и търговия с изчистен, начупен и смлян кориандър.

Производство на фуражни пелети.

ЦЕЛИ
Основните цели на технологичния проект са:

1. Внедряване на нови производствени мощности, които позволяват преработка на семена с по-голяма чистота, минимум 99,9 %. Това касае както основната преработката на кориандър, така и преработката на белен слънчоглед.

2. На една и съща технологична линия, е предвидено да бъде възможна преработката както на кориандър, така и на белен слънчоглед, както и на производните от тях вторични продукти.

3. С направената технологична разработка се създава възможност за:

  • повишаване на конкурентоспособността на „Тръст Агро” ЕООД чрез внедряване на нови технологии, даващи възможност за производство на висококачествена продукция, особено в сегмента на храните;
  • усъвършенстване на системата за механизирано отвеждане на отпадъците и тяхната преработка във фуражни пелети;
  • подобряване на сътрудничеството с производителите на земеделски суровини.
  • Внедряване на безотпадна и без отделяне на вредни емисии технология.
2018-07-23T08:28:38+00:00